LiminalIrish design at the threshold

ID2015.


Introduction & Venue


Share Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Google+


Alex Milton Irish Design 2015

By Alex Milton

Ireland is a small island at the edge of Europe with remarkable global reach. There are an estimated 80 million people worldwide that are of Irish origin, and this connected, collaborative network creates an influence beyond our size. Irish design has a history of harnessing creativity, and its practitioners have consistently explored emergent fields, unbound by disciplinary convention or commercial silos. This has enabled designers to draw upon their resilience to rebuild and remodel their practices through design thinking and help drive Ireland’s rapidly expanding creative economy.

With a breadth of disciplines ranging from the tech start-ups of Dublin’s silicon docks, through to architectural innovation and woven textile manufacture, the Ireland of today tells a fascinating story of design on the edge and design between the boundaries.

To mark the year of Irish Design 2015 (ID2015) – a major government-backed initiative seeking to increase the awareness, understanding and use of design in Irish society, and to promote Irish design capability internationally – Liminal – Irish design at the threshold is an exhibition presenting a selection of Ireland’s most exciting design thinking and practice. Working across a variety of disciplines, the exhibiting designers, companies and studios have been selected for the innovative outlook of their work, its connectivity and ability to transcend disciplinary boundaries to address the issues of today.

Increasingly, designers across the globe are striving to locate their work within a state of political, economic and social flux, to find a position where their thinking and practice stays emergent and fresh, without becoming stylised and fixed. In this sense, contemporary design offers a provisional exploratory and transitional space laden with unexplored possibilities, a dynamic state of creativity where work is held in a playful, transformative tension.

Ireland’s creative output has long been framed by literature, music, theatre, filmmaking and art, yet these represent only a fragment of the breadth of Irish creativity. This flagship exhibition adds a new chapter to Ireland’s creative story, a tale that has featured iconic figures such as Eileen Gray and progressive initiatives such as the Kilkenny Design Workshops (the first government-sponsored design agency in the world, launched in 1963), all built upon a rich legacy of indigenous craft skills.

This exhibition reveals the potential for the transgressive quality of Irish design in 2015 and beyond. The Irish are innate storytellers, keen to address and resolve the big issues of today through passionate conversation and debate. As design increasingly seeks to create holistic experiences and narratives, Ireland is well placed to play a significant role in twenty-first century design, helping to meet the design challenges of tomorrow. Revelling in its trans-geographical, trans-cultural and trans-disciplinary nature, Liminal provides a timely platform for creative change on the island of Ireland.

Liminal spaces lie between the known and the unknown – transitional spaces of heightened intensity that we experience when we cross the threshold of what is known. They are doorways, gateways and pathways between ideas, feelings or disciplines. Taking the theme of ‘the liminal’, this exhibition explores the craft of collaboration and presents the exploratory journeys undertaken by designers. Moving through a series of design venues, starting in Milan, and traveling to New York, Eindhoven and on to Dublin, the evolving exhibition narrative plays with the scope of the provisional, the possible and the unexplored in Irish design.

Tasked with exhibiting new products, experiences or processes, the exhibitors have created work that resonates across the world but is indicative of the modern Irish design community. Commissioned projects move between global market and local space, public use and private value, work and home, commerce and culture to foster creative collaborations across design disciplines.

Liminal explores the dissolution of disciplinary order and hierarchies, creating a fluid, malleable domain that enables new design methods and customs to take speculative form. It stimulates, contextualises and celebrates interdisciplinarity as a particular phenomenon of emerging design practice in Ireland, curating an open space where design is presented and reflected upon, and where it can elaborate on the possibilities and processes embedded in creative collaborations.

Liminal has sought to evoke and capture the mutually constructed sense of place and the social, cultural and professional relationships that create Ireland’s distinct design landscape. Exhibition designers John McLaughlin Architects have created an abstract terrain, into and onto which the specially commissioned projects map Ireland’s design landmarks, districts (sections of coherence), paths, nodes (points of interest), and edges (boundaries), creating a curated, cartographic tool for navigating Irish design today.

Liminal presents a pivotal chapter in Irish design, exploring, identifying and presenting our creativity, and how our designers, companies and studios are moving across the boundaries and limits of what design was, into what design can become.


Alex Milton

Programme Director, Irish Design 2015
Liminal Co-curator

Ierland is een klein eiland aan de rand van Europa met een opmerkelijk wereldwijd bereik. Er zijn ongeveer 80 miljoen mensen over de gehele wereld met een Ierse herkomst en dit verbonden, samenwerkende netwerk zorgt voor een invloed die verder reikt dan ons formaat. Ierse vormgeving heeft een geschiedenis van het benutten van creativiteit. Ierse vormgevers hebben doorlopend opkomende terreinen verkend, onbegrensd door vakconventies of commerciële hokjes. Hierdoor hebben vormgevers hun veerkracht kunnen gebruiken om hun praktijken te herbouwen en opnieuw te vormen door vormgevingsdenkwerk en stuwen ze Ierlands snel groeiende creatieve economie.

Met een diversiteit aan disciplines van de technologiestart-ups van Dublins Silicon Docks tot architectonische innovatie en productie van geweven textiel, vertelt het hedendaagse Ierland een fascinerend verhaal van vormgeving op de rand en vormgeving tussen de grenzen.

Ter gelegenheid van Irish Design 2015 (ID2015) – een belangrijk initiatief gesteund door de overheid met als doel het vergroten van het bewustzijn, begrip en gebruik van vormgeving in de Ierse maatschappij, naast het internationaal promoten van Ierse vormgevingscapaciteiten – wordt Liminal – Irish design at the threshold gehouden, een expositie die een selectie van Ierlands meest opwindende vormgevingsdenken en -praktijk presenteert. Uit een reeks disciplines zijn de exposerende vormgevers, bedrijven en studio’s geselecteerd voor de innovatieve kijk van hun werk, de verbondenheid en het vermogen om disciplinaire grenzen te overstijgen om hedendaagse problemen aan te pakken.

In toenemende mate streven vormgevers over de gehele wereld ernaar om hun werk te in een omgeving van politieke, economische en sociale ontwikkelingen te plaatsen, om een positie te vinden waar hun denken en doen nieuw en fris blijven, zonder gestileerd en gefixeerd te raken. In deze zin biedt hedendaagse vormgeving een tijdelijke, verkennende overgangsruimte, beladen met onontdekte mogelijkheden, een dynamische toestand van creativiteit waarin werk speels en transformerend is.

Ierlands creatieve output heeft zich lang beperkt tot literatuur, muziek, theater, film en kunst, maar deze zijn slechts een klein deel van de diversiteit van Ierse creativiteit. Deze vlaggenschiptentoonstelling voegt een nieuw hoofdstuk toe aan Ierlands creatieve geschiedenis, een verhaal met iconische figuren als Eileen Gray en progressieve initiatieven zoals de Kilkenny Design Workshops (het eerste door de overheid gesteunde ontwerpbureau ter wereld, opgericht in 1963), gebouwd op een reik verleden van autochtoon vakmanschap.

Deze expositie onthult het potentieel van de grensoverschrijdende kwaliteit van Ierse vormgeving in 2015 en verder. De Ieren zijn geboren vertellers en willen graag de grote hedendaagse problemen oplossen door passievolle gesprekken en discussie. Nu vormgeving steeds vaker probeert holistische ervaringen en verhalen te creëren, heeft Ierland een goede uitgangspositie om een significante rol te spelen in vormgeving in de eenentwintigste eeuw en te helpen toekomstige vormgevingsuitdagingen aan te gaan. Met zijn transgeografische, transculturele en transdisciplinaire aard biedt Liminal een opportuun platform voor creatieve verandering op het Ierse eiland.

Tussen het bekende en het onbekende bevinden zich Liminale ruimtes – overgankelijke ruimtes met een verhoogde intensiteit die wij ervaren wanneer wij de grens van het bekende overschrijden. Er zijn deuren, poorten en paden tussen ideeën, gevoelens of disciplines. Met het thema van ‘het Liminale’ verkent deze expositie de kunst van het samenwerken en presenteert de ontdekkingsreizen die vormgevers ondernemen. Door middel van een reeks vormgevingsevenementen, beginnende in Milaan, via New York en Eindhoven naar Dublin, speelt de zich ontwikkelende expositie met het kader van het tijdelijke, het mogelijke en het onontdekte in Ierse vormgeving.

Met als taak nieuwe producten, ervaringen of processen te tonen, hebben de exposanten werken gecreëerd die wereldwijd weerklank vinden, maar kenmerkend zijn van de moderne Ierse vormgevingsgemeenschap. Projecten in opdracht wisselen tussen de wereldwijde markt en lokale ruimte, publiek gebruik en particuliere waarde, werk en thuis, handel en cultuur, om creatieve samenwerkingen over vormgevingsdisciplines heen te bewerkstelligen.

Liminal verkent de verdwijning van disciplinaire orde en hiërarchieën, waardoor een vloeibaar, smeedbaar domein wordt gecreëerd waarin nieuwe vormgevingsmethoden en gebruiken een speculatieve vorm kunnen aannemen. Het stimuleert, geeft context aan en viert interdisciplinariteit als specifiek fenomeen van opkomende vormgevingspraktijken in Ierland. Het beheert een open ruimte, waar vormgeving wordt gepresenteerd en bestudeerd en waar het kan uitweiden over de mogelijkheden en processen die onderdeel uitmaken van creatieve samenwerkingen.
Het Eindhovense deel van de wereldwijde rondreis van Liminal streeft ernaar het wederzijds geconstrueerde gevoel van plaats op te wekken en vast te leggen, naast de sociale, culturele en professionele relaties die Ierlands onderscheidende vormgevingslandschap hebben gecreëerd. De exposerende vormgevers John McLaughlin Architects hebben een abstract terrein gecreëerd, waarin en waarop de speciale projecten Ierlands vormgevingsmijlpalen, districten (samenhangende onderdelen), paden, knooppunten (interessante punten) en randen (grenzen) in kaart worden gebracht, waardoor een geactualiseerd cartografisch hulpmiddel wordt gecreëerd om door de hedendaagse Ierse vormgeving te navigeren.

Liminal presenteert een cruciaal hoofdstuk in Ierse vormgeving en verkent, identificeert en presenteert onze creativiteit en hoe onze vormgevers, bedrijven en studio’s de grenzen en limieten overschrijden van wat vormgeving was, naar wat vormgeving kan worden.


Alex Milton

Direttore del programma , Design irlandese 2015
Liminal Co -curatore

Liminal
Kilkenny
Apr/Jul 2016

National Craft Gallery,
Castle Yard,
Kilkenny

Google Map

Liminal Milan

Liminal Milan